Preventie seksueel misbruik

Clemenspoort – een veilige plek met aandacht voor grensoverschrijdend gedrag.
Het preventieteam van de Clemenspoort heeft daarom het volgende charter ontwikkeld:

Wij willen in de Clemenspoort gaan voor hartelijke omgangsvormen maar tegelijk elke vorm van misbruik ten allen tijde vermijden. Daarom hebben we enkele leef- en werkregels opgesteld die gelden voor alle personeelsleden en vrijwilligers.

Zo vragen we dat iedereen met het nodige respect met elkaar omgaat en elkaar beluistert. We betrekken personeelsleden en/of vrijwilligers bij beslissingen die hen aanbelangen.

Wij, dat zijn alle vrijwilligers en personeelsleden, streven naar een cultuur waarin geen plaats is voor discriminerend, gewelddadig, racistisch en seksistisch gedrag. Dit geldt zowel voor fysiek geweld (bijv. lichamelijk letsel, seksueel geweld), verbaal geweld (bijv. denigrerende opmerkingen, roddelen, chantage) als voor emotioneel geweld (bijv. pesten, uitsluiting).

We willen voor elkaar een voorbeeld zijn en we bieden hulp zonder iemand in een afhankelijke situatie te brengen of belerend over te komen. We werken aan transparante en correcte omgangsvormen en communicatie waardoor we zorgen voor een open sfeer waarin elkeen zijn zorgen en vragen kan verwoorden.

Hoewel we er in de Clemenspoort naar streven om op een warme manier met elkaar om te gaan, maken we elkaar bewust van wat wel en niet aanvaardbaar is. We vermijden netelige situaties die tot verdachtmaking of beschuldiging kunnen leiden. We beseffen dat schijnbaar onschuldige gedragingen (zoals iemand omarmen, knuffelen,…) anders kunnen geïnterpreteerd worden dan bedoeld.

We vermijden situaties waarin iemand zich met kinderen, jongeren of kwetsbare volwassenen afzondert, of activiteiten opzet waarbij anderen niet kunnen meekijken. We bevoordeligen anderen niet met geschenken, geld, aandacht of genegenheid, omdat dit kan leiden tot onevenwichtige machtsrelaties..

Intern aanspreekpunt:
Paul Melkebeke dokpme@gmail.com 0475/53.20.39.
Dokter Melkebeke heeft hiervoor de gepaste vorming ontvangen en kan zich in de verdere opvolging laten bijstaan door professionele deskundigen. We vinden het belangrijk dat elk gevoelen van onveiligheid in vertrouwen uitgesproken kan worden en gehoor vindt.

Extern aanspreekpunt
De vertrouwenspersonen van Mediwet 
psychosoc@mediwet.be 09/221.06.07 – kies optie 4: ‘Preventieadviseur’.