Preventie seksueel misbruik

Clemenspoort – een veilige plek met aandacht voor preventie van seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van jongeren en kwetsbare mensen. In de Clemenspoort is elkeen welkom met vragen over leven of geloof. Men moet er een ontmoetingsplaats, een open gesprek, begeleiding en aanmoediging kunnen vinden. De ontmoetingen in de Clemenspoort zorgen voor relaties tussen mensen en relaties met God. We werken aan een klimaat van wederzijds respect en vertrouwen. Vertrouwensrelaties geven zekerheid en versterking. Betaalde of vrijwillige medewerkers en redemptoristen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor deze plek. Ter bescherming van minderjarigen en kwetsbare volwassenen geldt het volgende voor alle werknemers, vrijwilligers en religieuzen:

  • Ons werk met minderjarigen en kwetsbare volwassenen kenmerkt zich door respect, waardering en vertrouwen.
  • We respecteren de persoonlijkheid en waardigheid van minderjarigen en kwetsbare volwassenen. We gaan met hen om in een geest van waardering en vertrouwen.
  • Wij gaan zorgvuldig en verantwoordelijk om met nabijheid en afstand. We respecteren de individuele grenzen van minderjarigen en kwetsbare volwassenen.
  • In onze rol en functie als werknemer, vrijwilliger en religieus hebben we een bijzondere positie van vertrouwen en gezag, waar we te allen tijde verantwoord mee omgaan. We zijn ons bewust van onze rolmodelfunctie ten opzichte van de aan ons toevertrouwde jongeren en kwetsbare volwassenen en vermijden afhankelijkheden.
  • In onze activiteiten besteden we aandacht aan afbakening van grenzen door medewerkers en deelnemers.
  • We willen elke vorm van geweld opmerken en benoemen.
  • We treden actief op tegen discriminerend, gewelddadig, racistisch en seksistisch gedrag. Dit geldt zowel voor fysiek geweld (bijv. lichamelijk letsel, seksueel geweld), verbaal geweld (bijv. denigrerende opmerkingen, chantage) als voor emotioneel geweld (bijv. pesten, uitsluiting).
  • Als er aanwijzingen zijn dat het welzijn van een minderjarige of een kwetsbare volwassene in het gedrang komt, moeten betaalde, zowel als vrijwillige medewerkers contact opnemen met de aangewezen persoon in de Clemenspoort of een ander adviescentrum.

Interne aanspreekpunten: Paul Melkebeke paul.melkebeke@skynet.be 0475/53.20.39 en Bernadette Van Laere  vanlaereb@hotmail.com  0478/97.16.17