Bestuur

Op initiatief van het Provinciaal Bestuur van de Redemptoristen werd in november 2016 de vzw Clemenspoort opgericht met als doel het nieuwe gebouw op de voormalige site van het klooster aan de Voskenslaan te beheren en te bezielen als een centrum voor bezinnings- en vormingsactiviteiten ten dienste van de zending van de Redemptoristen. (Statuten, art. 3).

De provinciale overste van de Redemptoristen is de voorzitter van de vzw. Hij kan een ‘Afgevaardigde van de Provinciaal’ aanduiden die het voorzitterschap uitoefent bij afwezigheid van de voorzitter en de verbindingspersoon is tussen bestuur en directie. Naast paters of  broeders en ‘partners in de missie’ van de Redemptoristen, zijn ook andere medewerkers lid van de Algemene Vergadering zoals leden van de Effata-gemeenschap of van de Maria-Kefasgemeenschap of mensen uit het sociale weefsel omheen Overwale, vertegenwoordigers van de lokale kerk in Gent, of van andere christelijke kerken,…

De leden van het Bestuursorgaan worden benoemd voor een periode van 4 jaar en kunnen herbenoemd worden. Het Bestuursorgaan vergadert ongeveer 6 maal per jaar. De Stuurgroep telt tot 5 vrijwilligers die eveneens voor een periode van 4 jaar benoemd zijn. De Stuurgroep ondersteunt het Bestuursorgaan in haar missie door mee te reflecteren als dialoogpartner met het Bestuursorgaan. De Stuurgroep kan jaarlijks een reflectiedag houden. Het bestuur houdt de vinger aan de pols opdat de Clemenspoort trouw kan blijven aan haar missie. Het Bestuursorgaan geeft aan in welke richting de Clemenspoort verder wil gaan.

De Directeur coördineert de uitvoering van de missie. Hij of zij laat zich bijstaan door adviesteams:
– Het Clemenspoort Pastoraal Team (CPT of Porta) ontwikkelt of inspireert nieuwe initiatieven waar nodig.
– Het Clemenspoort Vrijwilligers Team (CVT of Marta) ondersteunt de vele vrijwilligers die doorheen de verschillende teams de missie van de redemptoristen in de Clemenspoort blijven omzetten in initiatieven die aangepast zijn aan de tijd. 
– het Clemenspoort Beheer Team (CBT of Vista) staat in voor het gebouwbeheer, de zaalverhuur en de administratieve en financiële organisatie.

In de Clemenspoort zijn enkele mensen tewerkgesteld, maar de grootste bijdrage in de verwezenlijking van haar missie komt van vele mannen en vrouwen die belangeloos hun tijd en energie aanbieden. Hun betrokkenheid en verscheidenheid komt het best tot uiting in de Teams. Een tiental teams neemt telkens een aspect van de werking van Clemenspoort op zich. Deze zelforganiserende teams kunnen rekenen op ondersteuning van de directeur en op de wederzijdse inspiratie, bemoediging en evaluatie in het regelmatig teams-overleg. Zo bouwen we samen aan een Clemenspoort waarin er ruimte is voor verscheidenheid.

Het Intern reglement van het Bestuursorgaan en de Stuurgroep kan je hier downloaden.